صدای پای نوروز کهن از دور می آید

نوایی شاد از جشنی و از یک سور می آید


هزار نغمه خوان از عطر آن بشکوفه می خواند

به سوی گلشن سبز بهاران نور می آید