به سی کهسار دل ای خوم درختی
که ور سایس نشینم روز سختی
ز دار و لشک و بلگس هونه سازم
به سی تو یار خوم که یار بختی 

ستین بختیاری