... گله مون «سر کرد بی به زا»...دام یه پیاله «لوی»(لوه) پر کرد و داد به دستم و گد: تا «افتو به آسمونه،» رو به مال آخدایار و یونه بده به «کیچیت» و بس بگو یه غا «چیت» شیر بریزه منس و وا خوت بیار... تا رسیدم تی کیچیم، نشوندم و دو تا هاگه ز منه کولیز درورد و وا روغن خش هاگینه سیم راست کرد و چایی  و ... دیندا هم چیته رهد منه پیاله و دادم و ره وستم. منه ره یه گریشگنه ابازستم و ارهدم؛ یه هو پا گیرست به یه برد و ورکلوهستم و چیت رهسست! منگم چُر ور گشتم تی کیچیم و گدم ... چیت رهسست! کیچیم گد: بووم! افتو درهده و شوه دیه؛ رو صوه وُ به روز بیو! گدم: کیچی سیچه سوو چیته بم نیدی؟ کیچی بم گد: رو ز دات بپرس سیت اگو!... 

ستین بختیاری