آرش کمانت اینجاست، در پشت بام خانه 
دور از نگاه دشمن، در خواب جاودانه

تک تیر ترکش هست، بر کردگان نشسته
در مرزهای ایران، بر دیدگان روانه

...

پوران زاد ایران، زور آزمای و سرمست
بر بازوان هر یک، دارد ز تو نشانه

...

البرز از بلندا، خواند ترا به هنگام 
بیگانه گر به جنبد، از جای و آشیانه

...

ستین بختیاری