بختیاری هدم و رگ ز پیایل دارم
سرفرازیمه ز کردار نیایل دارم

وارگه پاهم؛ نکنم کور ز اسم اُ گپون
تا به لاشم یه تُکی شیر ز دایل دارم
(ستین بختیاری)