نقش دل را با کلامی پاک کرد
سینه را در بی وفایی چاک کرد

چهره ی شاد و پر از لبخند را
با خط ابرو ز خم غمناک کرد
...

شست رنگ آسمان را با کسوف
دیده را در روشنایی خاک کرد

...
s-b