دل ای دل! سیچه غم مهمونته هی
گه و بی گه، یه هو، در هونته هی

چه پیمون، بستیه تو وا غم و درد
یه جوم پر ز هین، پیمونته هی 
 
بختیاری