پیشاپیش شو یلداتون موارک با!
شوگار درازه(شب یلدا)

شوگار دراز، ز ره رسیده
تمدار بلندسه تنیده

دالو ز دواره کوف کشیده
اَو، برف و چُمانه رچِنیده

بنگس ز دل چله به در زید
سرما به شو دراز سر زید

چاله پر تش، گرم و بلازه
روشنا آویده شو درازه

حَولا و چَرَز به دَوریا پُر
دل گرم نشسته دهدر و کر

شانومه نشست به سرگه یاد
آبهمن مال، شلیله سر داد

...

شوگار، خوسم به شو نخوسید
تا زله ی صحو به تیس تونید
setin bakhtyari