چی مشک سر ملار در به درم کرد

ورداشتم به دَندِلوش، اَو به سرم کرد

 

دومه زید، کَرُمه گرهد، وندم دَمِ کارد

سی کالک دِردُم  ز یَک، هُشک و تَرُم کرد 


setin bakstyari