ستینم تونی بی بفا خوت ندونی
هدی سی دلم گین و نا، خوت ندونی

به هرسا نیاهی به تیم چی مه نو
ز تیم جای هرس، هین ایا، خوت ندونی

گر زونیامی به سختی و دردم
هدی سیم به شو، سو تیا، خوت ندونی

لِمارم ز دیریت، ز پاونده، نا خوش
تونی سی دل مو دوا، خوت ندونی

...
...
ستین بختیاری