مردم بختیاری، استخوان کشکک را همان کشکک می نامند اما بنا به آموزه ای فرهنگی- بهداشتی،به استخوان کشکک پای گوسفند «دواکش»(داماد کش) یا «بهیگ کش»(عروس کش) می گویند. مردم هوشمند بختیاری این نام از این رو بر استخوان کشکک نهاده شده است که آموزه ای بازدارنده، برای سلامت و بهزیست فرزندان خود را به درستی و در قالب متل(داستان کوتاه) پیشامدی را بازگو و پیاده سازی نمایند و غیر مستقیم آنان را از خطر آن آگاه سازند.

استخوان کشکک گوسفند، بادامی شکل و با رویه ای غضروفی و سطحی صیقلی و لزج و لیز به آسانی از زیر دندان سر خوردن و به درون حلق فرو می رود و موجب خفگی و مرگ می شود. بی گمان در گذشته چنین این پیشامدی رخ داده بود.

طبیعی است که هر دختر و پسر کم سن و سال و نوجوان، از زمان خودشناسی، آرزوی عروس شدن و داماد شدن دارد و این آرمان هر انسانی است.  بنابراین مردم بختیاری با آگاهی و نگرش به خواست و سرشت انسانی،خواست آرمانی،روانی و طبیعی کودکان و نوجوانان را در برابر خواست مادی و خوراکی، برای جلوگیری از پیشامد، در قالب داستان آورده و به طور غیر مستقیم آنان را در انتخاب مرگ و زندگی آزاد می گذارند که می خواهی تندرست بمانی و به آرزویت برسی یا بخوری و خود را به نیستی بسپاری!  

مادران و پدران این متل را برای بچه های خود بازگو می کنند و هنگام مصرف گوشت این قسمت از پا، دواکش و بهیگ کش را به غیر مستقیم اشاره می کنند تا برای بچه ها یادآوری شود... ستین بختیاری