کنار دلم بی پر و لشک اوید

ورِ برد و چوو، زهمی و هشک اوید

 

کس و بی کس و روگدرت غریو

نجستن کناری ز مو بی نهیو

 

نزید دست نرمی یه دَو ور دلم

نصیوم کُلو برغ اوید زی گِلم

 

...

از: بختیاری