دایه مو نیخوم یه دنیایی به جات 
دار و نادارم همس ور زیر پات

گرمی دل ز تو منده پا به جا
آستاره ها همه، بندی نات