... کا ساتیار آهی ز ته دل کشید و گد: جنگ لیشی بید؛ گوو کشی بید و هین گوو رهدن و کاشتنه دشمنی منه ایل! ... خوم و تناور منه یه سنگر بیدیم که یه برد گپی بید و پشتس  پنه(پناه) گرهدیم بی. .. تیر منه لیله تفنگ تناور گیر کرد بی! میله درورد و زید منس که وازس بکنه که میل ز دستس وست پشت برد سنگر. کُت به کتی، رهد که بیارس که یه هو  یه تیر خرد منه سینس و فریادس بلند اوید. تله زیر رهدم تا نهنگس و دست اوردم به لنگس  و کشیدمس پشت سنگر. هین ز منه سینس پلفست به در...

  

   یادم دادن بی و آمخته وابیدم بی؛ جلدی دست اوردم و دم دهون و نفتسه سفت گرهدم نه هشتم نفس بکشه. تا دیدم که ز جا زهمس هین بُلُق نی زنه دل خش وابیدم. چن تا سمات اسب ورداشتم و تپنیدم منه زهم سینس و شالمه تلیش تلیش کردم و بستم سر زهمس...
  

بردیمس به مال و جلدی یه بهده چاقینه کشتیم و پی پف(پیه و پف، پیه و شش) راست کردیم. به نیا جا زهمه پاکیزه کردیم و خوو ششتیم و اسو پی پفه نهادیم سرس...
دو سه روز تو داشت و بهدس جن کرت پی پفه دووارته نهادیم سرس؛ خووه خوو اوید...

 

از:ستین بختیاری