از:ستین بختیاری

شو اوری مو دیم آستاره

بلیوست و اکرد هی بم اشاره

 

منستی بم اگد: سیچه نیهری؟

بکن شادی که امشو یادگاره

 

ولاییدم تیامه باز نیشتم

که ای لاشم به خوو هد یا بیاره

 

بدیدم هم بیارم هم به هوشم

به سینه آسمون گل چی بهاره

 

گدم شرگت خدا؛ ای بارالاها

بگوو تا که بدونم کار و باره

 

سراسر آسمون وا ای همه اَور

چه طور آستاره جینون وادیاره؟

 

چه طور وابیده وا ای اور سنگین

ملامل آستاره بی شماره

 

چراغونی سی کی کردی تو امشو

گمونم که عزیزت سردیاره

 

مو دیدم جم جمه آستاره هانه

کُچیر و گپ و او هف تا براره

 

اگوی گوشسون به مو بیدی ز زیتر

ز یک پاشستن و ویدن دو واره

...

تُرِ سُهری کشیدن ور دل اور

مو دیدم که تُرس دیندا نداره