انبوه گزنه های سرسبز در دهانه ی غار پبده زیبایی غار را دو صد چندان کرده است. گل های سنگ(گل بردرو) نیز بر تنه ی خره ها دیدنی و زیباست!