بهارم بی تو چی پاییز زرده
کُنار آرزوهام پر ز برده

دلم جا نی گره سی دیدن ریت
امیدم چی زمستون سردِ سرده