از: ستین بختیاری

کی ایا وا یک رویم هونه خدا
سی یه چاستی تیس بوویم وایک دو تا

ای گوهن سر راست هده وارگس به کُه
خُس تکه، بار ونده مالسه به رُه

...

خویم رویم تیس یه دمون بی قیل و قال
بس بگویم زی دیلق وسته به مال

سیس بگویم ز کار و بار آدمی
زس به اشنیم هر چه ای گو، ری به ری

نی بریم شارا کشونه وا خومون
نی بریم منجا نشین و گَو برون
...
...