ای خومت شوگار شه، تو یارمی
سی یو که همرنگ روزِگارمی

پا گرون چی بخت مو سنگین و برد
چی دل یارم صویر و دیر و سرد

شو نشینی هامه وا تو ای کنم
درد دل هامه سر سرفت انم

آرُمی، گوش اگری ...
...
از:ستین بختیاری