دلا سی بلال خوندنات تنگ اَوید

به سی شوخیات ور سرا جنگ اَوید

  

شلیلت کلو کرده دل سهده یل

ز دنگت دل آمخته ی فنگ اوید

 

دل کوگ خوشخون به غم بار وند

کهستون تاراز، بی دنگ اوید

 

کُهِ زرده تا آسمار و منار   

تفنگ پُرِ غصه، پُر بنگ اوید

 

کن و کنِ کن مال، مندیر مند

به سی مال کنون، دل پرِ زنگ اوید

 

گل زرد و اسپید باوینه هات

پلاسست و چُهرست و بی رنگ اوید

 

تو ای خسرو بیت و آواز ایل

نُمِت بهمن دار شیردنگ اوید

 

گهِ مافه گه هات به هر کوه و دشت

به ایذه و لالی و گهرنگ اوید

 

صدات مند به کهسار دل تا ابد

سرودی ز چارلنگ هف لنگ اوید

 

دل تنگ «تهنا» به غم سیت نشست

ز داغت پریشون و بی شنگ اوید