بگو تا بیاهم به سیل تیات

بگو تا بوندم خومه وا میات

 

بوینم خومه مینه تیهات سیر

به بندت به مهنم، بمیرم نیات

 

ستین بختیاری