کورش، پدر ایران

پسرِ خوروَش ایران ، پدر ایران است
کُرِ خورشید فروزان، پدر ایران است

گوِ شیر- اوژنِ کورش، شهِ بیدار زمان
سرِ بالیده ز آنشان، پدر ایران است

پدرِ داد و دهش، مهر و گذشت و بخشش
شهِ داد و حق انسان، پدر ایران است
...

گلِ خوشنامی ایمان، مهِ هورا مزدا
سرِ بسپرده به یزدان، پدر ایران است

...

ز کهن مانده به گیتی، بر هر دشمن و دوست
ذوالِ قرنینِ به قرآن، پدر ایران است(ذوله قرنینه به قرآن)

به دل نیل و به جیحون، به تن پارس خلیج
دُر بالیده به مرجان، پدر ایران است

...