کاربرد زبونزد:«چی نون جو؛ نه ری داره نه آستر!» منه بختیاری، چنه؟