... مهمون داشتیم. غلوه گسنم بید؛ تا رسیدم به دام گدم: دا! یه غا نون بم بده ز گسنه ای مردم! دام چِلُمه گرهد و بردم زیر پهَچِلِ(پاچِل)بهون و جفنه نه واز گرد و دو تا نون جو وا یه پیاله ماست نهاد تیم. خواستم بگوم نون گندم اخوم که دست نهاد درِ دهونم و دم گوشم آروم گد: دا مهمون داریم! مهمون عزیزه و هوال! ایسوو هم دیرمجاله که هویر بکنم؛ نون جوته بخور تا افتو نزیده پتیر گندم سیت بپزم...
اسو به نون جو خدا خوو کرده دام ناز اکردم و ایسوو کیچه به کیچه و خیابون به خیابون ز دین نون جو، نه او نون جوها؛ اگردم! کاشکی دووارته ز هم نون جوها سی یه کرت دیه بخردمی! (ستین بختیاری)