‏‎Setin Bakhtyari‎‏
...غلوه اکفنید؛ یه دالویی گد: یه غا شیر «ریگ جوش» بس بدین خوو ابوه!... بس دادن؛ اسو جلدی ز کفه وست!