آحسن جان علیخانی گله، یکی از سران و کلانتران صاحب جاه و مقام و یکی کدخدایان بنام و سرشناس بختیاری