دُهُل کو، بِکو تا تَری وُر دُهُل
ز گِل سر دِراوُرده سوزی و گُل

بِکُن هُف به سازت، تو ای میشکال
که شادینه سازت اىورده به مال