برون آی از قالب ساخته

مکن خویشتن را ز خودباخته

 

بسازان ز خود قالبی از سرشت

مشو پیرو راه کج از کنشت

 

ز نابخرد و کجرو و بدسگال

بپرهیز و شو راد و  آسوده بال

...