«تیات زیر پاس»

... «مالخدا» «موکیشمون» کرد و بردمون به هونس. زیر بهون نشسته بیدیم که یه جغله وا یه قاطر که یه هور آرد بارس بید رسید. «هیجار»خواست تا بارسه کمکس درارن. تا پیا هونه خدا خواست ورسته واپا، یه شیر جغله ای ز هونه «زوکلی» مال اوید و خوس تک، «تی»هوره «ور گنید» سر تی دیه و بغلس زید و نهادس سر «چل»...
مو یه هو گدم: جغله که چندی «زوراوره»! خوس تک هوره نهاد به گل! و ... رفیقم که «کلم» نشسته بید، وا «کرین»«مرکس» زید منه «دین آوگرم» و آروم گد: اگوی چه؟«دنگی»؛دنگ مده!...
زینه هونه خدا هم «پیل»«نیشت» بم و گد: «تیات گیران»،«تیت زیر پاس»! و .........
گدم: تیام زیر پاس؟... رفیقم «دووارته» زید «دین کوولم» و گد: دنگی!...
پیا هونه خدا هم یه «غا» «غرمنید» اما هیچی نگد؛ مندم که «چسونه»! زینه اوید پشت سرم و رهد پا هورجین که چی دراره و پاسه رهد «بال» کتم . ز ترس دنگی ندادم ...
رفیقم دیه «نهشت» به مهنیم وورداشتم و زیدیم به در. ز هونه که زیدیم به در گدم: یونون چسون بید؟ پیا رفیقم گد: ار ابووه «زون به دهون بگر »تا ز مال بزنیم به در تا سیت بگوم...مو به نیا ارهدم یه هو رفیقم گد: اوفی! خوو ورت اوید؛ «کت و نتت»یک گرهد! گدم: «انکه» چه؟گد: ار کتته دراری بت اگوم. کته ز ور کندم و یه هو دیدم یه «غل» ز بال پشت کتم نید و منستی بهرسته! گدم: په یونه کی بریده؟ منی به کارد یا قیچی بریدنسه! رفیقم گد: یونه زون تیز خوت بریدسه! تا تونی دیه زون به دهون واداری تا کت و نتت یک نگره...
سیم گد؛ اسو ایسا دونین؟