یکی نید وا مو بیاهه به کُه
رویم تا نهنگ خدا، تا به رُه

نشینیم دوتایی سر اَور و باد
بجوریم...