خیالت وابامه به هر جا ارم

تیات من تیامه به هر جا ارم

 

تیام بی خیالت نگشته به کس

خیالت نیامه به هر جا ارم