ز برچ تیات امشوم روز اَوید

ز هرسا تو،دل داغ و پر سوز اوید

 

ز تیها تو سر ای زنه افتوم

ز هرسات دلم سَوز و بی دوز اوید