ایستاده از سمت راست: فریدون بابادی احمد سمالی، بازفتی رضایی حموله، حسین عبدالهی پبدنی، محمدمراد احمدی  احمدسمالی، پرویز حاجی پور اسیوند، ایرج سلطانی ململی، عباس حاجی پور اسیوند،

نشسته ازسمت راست:هرمز کاظمی گندلی، نصراله رئیسی  مدملیل و محمد موسایی گله.