کربلایی اسماعیل ناصری پبدنی

روانش شاد و یادش جاودانه و گرامی باد...