مر چه گدم؟!

غیرزا دنگ و گپ فرهنگ خومون، مر چه گدم
غیرزا یادی سی دل تنگ خومون، مر چه گدم

چی ددویل و همه گویل شیرم گدمه 
وا کل و گاله و ای بنگ خومون، مر چه گدم 

پاپلیچک سیچه دادیم؛ سیچه وندیم سر گل
غیرزا دیری ز جر و جنگ خومون، مر چه گدم

روز و شو هی گدمه دسته بنیم ور منه دست
دی نگویم از چار و هفت لنگ خومون، مر چه گدم

سی به جا مندنه زوون کهن قوم و تبار
خوندمه دنگ و همه فنگ خومون، مر چه گدم

سی به ویر مندن کهسار و ولاتا گدمه
از کُه و از کمر و تنگ خومون، مر چه گدم

دست مریزاد که وا دست به ریم هین وندی 
غیرزا دیری ز غم چنگ خومون، مر چه گدم

از ستین بختیاری