دلم هینه ز دست روزگارون
یه شو آویدمه اِز هرس بارون 

نه مهری تا کنه هین دلم بند
نه لیز و نه سر و سایی ز یارون