روشنگری سی راست کردن «پاپرز paperz»

همه دونیم که مردم بختیاری چن لیمه(گونه) نون اپزن؛پتیر(تیری) 
لفه(تا)، تنیری، نون توچری، گرده و ... و یکیس هم نون ورچاله ای 
یا ورویده(وراویده) یا وروده(برآمده، تخمیر شده) هد. نومسه سی یو 
چینون نهادن، چینا ای نونه اهیلن که ور بیاهه اسو اپزنس و یا سی
 پهدنس به نیا اننس سر توه تا دو ریس بپزه اسو اننس کل توه و ری 
به تش زیر توه تا خوو برشته وابووه. نون برشته ورچاله ای یا ورویده 
جور پنیر منس سیلا سیلایی و پف کرده و ترد و نرم هد. زنگل نونه وا 
تنگه(کف دست) هیردس اکنن. نونه انن منه تنگه و اولاهنس تا 
پرزه پرزه و دون دون هیرد وابووه و اسو اریزنس منه درف و روغن خش
(گاتاوخت تره کوهی وا روغن خش سهر اکنن) و هاکه قند و ...اریزن 
سرس و اخورن. سی یو که پرزه پرزه( خرده خرده) ابووه بس اگون پاپرز. 
یه پاره هم که به جا نون ورچاله ای وا آرد برشته و روغن راست اکنن که
 جور پاپرز نون نی بووه. تمس غلوه خووه!راست بکنین و بخورین و نوش
 منه جونتون بکنین!