از ستین بختیاری:

... رهدم بی به هونه کیچیم. کیچیم غلوه مونه اخواست و مو هم اونه غلوه تر. بم گد: توچری دلت اکشه یا پاپرز(paperz)؟ بگو تا زیتر سیت راست بکنم. توچری غلوه خردم بی اما پاپرز نه! سی هیم یو گدم: کیچی نیخوم زمندت بکنم اما پاپرز اخوم. کیچیم دست بکار اوید و پاپرز راست کرد سیم؛ تُمِس هنی منه دهونم هد! اگوم؛ ایسا پاپرز خردینه؟ دونین چه جوری راستس اکنن؟