از ستین بختیاری:

... هنی یه پاره ز قُم و قیشون تا ابیننم، هی بم «تهمره» ادرارن و اگون:
 ستین! «بریزه» نی خوی؟ مو هم ز تهمره سون که دلخور نیبووم هیچ،
 که دل خش هم ابووم؛ چینا بیاد کوچیریام اووفتم!
توستونا که هوا گرمسیر گرم ابید دیه جا نیگرهدیم و ارهدیم سی ایلاق. 
کوچیر بیدم اما «هر و گا ورگن» نبیدم ؛ یونه که اخوم بگوم، به ویر خوم نید 
تهنا دیرون سیم گدن و گاتاوخت هم به تهمره بم اگون؛ رهدیم به مال یکی
 ز کسون مون. یه «گایی» داشت که «هاشت» اکند. اگون که مو دغت گرهدم
 که: مو هم بریزه اخوم! بم گدن بچه بریزه کجه بید! گدم بی: په هیم یو که
 بریزه منه دوهونسه و داره بریزه اهاهه... چینون که اگون همه مال تا اشنیدن
 زیدن زیر هنده و ...
هلا هنی تا ابیننم بم اگون: «ستین بریزه نیخوی؟» ... راستیاس خومم تا گا یا
 گوسندی ابینم که هاشت اکنه به یاد بریزه و کوچیریا خوم اووفتم! یادس بخیر ...