به ترنت قسم،تا نیای نی خورم او 
به غیرزا تک سور هرسامه هر شو

شوی ار تیام بی تو رهدن سر یک
به خوو نید، ز درد تو وستن به تَو