ره مون دیره، ره مون دیره، ره مون دیره ناهوار
ز بالایی خان دوامون، همه مون تلمیت سوار

پل بوندین، پل بوندین، چو انار ترکه کنار
تا بیاهه، بگدرته، شا دُوا وزنه سوار

پل بوندین، پل بوندین، چو انار، ترکه دو لا
تا بیاهه، بگدرته، نو بهیگ وا شا دوا

مه چارده، مه چارده، ز پس که مَدِرَو
نوبهیگ مون، مه ماله ایدراهه مینه شو

بچینین آستاره هانه بکنین بند سیزنس
مه و افتونه بخونین تا بیان سی دیدنس

رمه هانه، زین بوندین همه مون وابویم سوار
نودوامون، به نیامون اروه خذمت یار