کلو وابیدم و لیوه به مالت
گرفگار لو و تیهای کالت

به تیر تیز مرزنگ تو وستم
شکالون بیو دمونی تی شکالت