نوشته از ستین بختیاری

... تفنگ اوید وا بنگ و ز مال بنگ وریستاد؛ بنگ و بوو پیایل و کیک و چر زنگل منه یک پیتست به تله کوه خرد و دووارته اورگشت و منستی که ز چن تا مال بنگ وریستاده! ... سر لهد و پا پتی دونیدیم سی مال؛ بنگ مال کاری بمون کرد و چونون تشی به جون بیدیم که نفهمستیم چه پامون سر برد اروه یا هار و گل یا منه دغر گهر اروه یا منه شور و دره! به غیر کش خومونه رسوندیم منه مال...

... کهزاد دم بهون، هینالی و بی جون، شلال آوید بی سر گل؛ منستی که به خوو بید! ... 
زینس هیم جور که هی کیک و واک اکرد و اچرنید هی اگد: گدم تفنگه منه دم دست بچه یل! پیا گوش نکرد! زیدس بی به پیشه بهون؛ دروردس پاکس کرد و نهادس سر لی سر چل هونه که یه هو هیم بچه پری زیده ماشه سه کشید و تش نهاد به هونمون و بی سرسام کرد و ... کیکنید و چرنید و ری و میانه کند و ... 
کر که ندونست چه کرده واستاد بی بالا سر بوو و تُک تک هرساس ز تیاس گُلُپاسه پاک اکرد... چارچوونه اماده کردن و پیانه بستن بس و ... 
...مند تفنگی بی صحاو به گیل پیشه بهون و کری بی بوو و هونه ای بی پیا و مالی بی کهخدا...