... پیا خوش گفتاری بید و گفت و لفتس اشنیدنی بید و به دل انشست... ز رهرو اگد که رسید به «برد مردآزما»(مرد آزمای- merdazma)... 
گد: تا رسیدیم به برد مردازما، مو گیله قوامه زیدم وا والا کردمس زیر شالم و برد زیدم وا بغل و بلندس کردم و نهادمس سر برد بالاییس و یه گوه هم نهادم زیرس که تر و گلو نخوره و بووفته به لم و همه زیدن به گاله سیم... بردس گپه اما سیمو که اسو جوون بیدم و پرزور چی نبید... راستیاس مو به ویرم نمند که ای برد چه جایی هد! ایسا دونین «برد مرد آزما» منه کو مالره و منه چه جایی ز بختیاری هد؟