بیاین وا یک، یه دم، وا زون دامون 
بگویم و هم به اشنیم، ز نیامون

دمونی دیر ز کار و مکتَو و درس
گُشیم تی یک همه، سُرفه دلامون