کی اگو افتو چی تیها گرم تو برچ ای زنه
کی اگو صیاد چی مرزنگ تیت، تیر ای ونه

برچ و تیر ِتی و مرزنگ تو جنگه وا نهاد
خوم ادونم که پلات تمدار سی دل ای تَنه