نشستی بال تیهام چی مه نو
ز دل بارست هرسام، چی اَو ِ رو

ز شادی مال دل وسته به سیلات
که گاشد، چی نیا، وابویم هُم بو