در تاریخ 10/3/92 روز جمعه ساعت 3 بعدازظهر، همایش و نشست طایفه پبدنی با حضور نمایندگان طایفه ی پبدنی و با میزبانی تش ابدال برگزار گردید. در این نشست که بیش از 4 ساعت به طول انجامید، نمایندگان هر تش با در دست داشتن صورتجلسه ی تأیید شده ی توسط افراد تش خود خود حضور یافتند.

مقرر شد که موارد پیشنهادی از مراحل عزاداری که در صورتجلسات هر تش آمده و تأیید شده بود، خوانده شود و سپس هر گروه از نمایندگان با توجه به مصوبه ی تش خود ابراز نظر کرده و توسط دبیر و منشی ثبت گردد.

طبق مصوبه، موارد قرائت و بر روی هر یک نظر خواهی و رأی گیری شد. پس از پیایان نظرخواهی حضوری و مطابقت با صورتجلسات هر تش، رأی اکثریت لحاظ گردید و پیشنهادات با نظر بیشتر و رأی اکثریت پذیرفته شد و چگونگی اجرای مراحل مراسم عزاداری در طایفه ی پبدنی به تصویب حاضرین رسید و مورد تأیید و امضاء هر یک قرار گرفت و مقرر شد که صورت جلسه ی مصوبه چگونگی مراحل مراسم به صورت ماشینی نوشته شود و در اختیار نمایندگان هر تش قرار داده شود تا آنها نیز جهت اطلاع و آگاهی مردم تش خود مصوبه را تکثیر و بین افراد تش خود پخش نموده تا آنان از چگونگی مصوبه و نحوه ی و اجرای آن آگاهی کامل بیابند. 

به زودی مصوبه جهت آگاهی همتباران گرامی و برداشت(کپی)در این وبلاگ درج خواهد شد و به تعداد تش های طایفه تکثیر و در اختیار نمایندگان هر تش  قرار می گیرد تا آنها  نیز به تعداد لازم تکثیر و در اختیار مردم تش خود قرار دهند.