مادر ما، خاک ما، فرهنگ ماست

روشنی بخش دل پر رنگ ماست


مادر ما گویش پر بار ماست

پایداران چون تن کهسار ماست


هر که با فرهنگ و خاکش ره نجست

مهر دل با مادر خود کرده سست


بازی و سرگرمی ما خاک نیست

دانش و فرهنگ قوم پاک نیست


هر که را در جان ز شیر مادر است

وان که را از خاک و قومش خاطر است،


می کند هر پای را از خاک دور

چشم بد را می کند از دید کور


لب فرو بندد ز حرف ناپسند

مادر خود را نسازد ریشخند

بیاییم از انتشار و پخش پیامک های زشت و زننده لری
 دوری جوییم و فرهنگ کهن خود را دستمایه ی افراد بی
 درد و بی پایه قرار ندهیم...