در بهمن ما 86 بنا به ضرورتی از اصفهان به شهرم مسجد سلیمان رفتم . در باشگاه فرهنگیان مسجد سلیمان با آقای حسین مددی آشنا شدم . آقای مددی یکی از فرهیختگان فرهنگی شهر مسجد سلیمان است . ایشان از کتابی که به تازگی نوشته بودند صحبت کردند وافتخار این را داشتم که یک جلد از این کتاب ارزشمند را به عنوان یک هدیه با ارزش بپذیرم. کتابی با عنوان ( نماد در فرهنگ بختیاری) برایم تازگی داشت . مطالب کتاب تازه و جالب است . از نماد هایی می گوید که یا کمتر از آن میدانستم و یا ا موجودیتش بی اطلاع بودم . از نقش چلیپا در بافت قالی و خورجین گرفته تا نقش پر رمز و راز چوقا واز  مافه گرفته تا شیر های سنگی وکتل و کاکل گندم و نمادهها در اشعار همه و همه برایم جالب ، تازه و آموزنده بود . به ایشام تبریک می گویم و بر خود می بالم که چنین دوست و هم تبار فرهیخته ای دارم که به چنین کار تازه و آمورنده ای از فرهنگ بختیاری دست زده است و هم تبارانم  را نیز به مطالعه این کتاب خوب  دعوت می کنم تا از مطالب ارزشمند این کتاب بهره مند شوند . امید این را داریم که نویسندگان و اندیشمندان تبار بختیاری به کارهای نو و تازه فرهنگی که مورد استفاده مردم و بخصوص قشر جوانماناست اقدام فرمایند و از تکرار گفته ها و نوشته های کهنه به پرهیزند . چنانکه همه میدانیم هم تباران از دیدن کتب با عناوین فرهنگی و قومی  با مطالب تکراری و کپی مانند، دلزده و خسته شده اند. به امید موفقیت هم تباران در کارهای فرهنگی و قومی. قوم  بختیاری دارای فرهنگی غنی است و مردان بزرگ و انیشمندش بسیار. سربلندی یاران فرهیخته و قوم بزرگم بختیاری آرزوی قلبی من و همه بختیاری هاست است . سوم اسفند ماه هشتادو شش         من از بان ایران به نام خدا – ز یاران بختم دهم این ندامن از جایگاه بلند وطن – بلندای ایلم برانم سخن               من آن که نشینم مقاوم چو کوه – منم بختیاری به نام و شکوه